Pergola tarasowa
Zainspiruj się i zaprojektuj
swój wymarzony taras!

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.lapergoletta.pl, są: Dariusz Jaworski NIP 6262026311, Regon 242837348 oraz Paweł Foltys NIP 9690091461, Regon 276542299 – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą FJ7 S.C. z siedzibą przy ul. Smyczkowej 17, 02-678 Warszawa, NIP Spółki: 7010690694, REGON: 367257996, zwanych dalej „Administratorem” i będących jednocześnie Sprzedawcą – Usługodawcą.

Kontakt z FJ7 s.c. w sprawie ochrony danych osobowych można nawiązać poprzez adres poczty elektronicznej biuro@lapergoletta.pl

Twoje dane osobowe, czyli Usługobiorcy-Klienta przetwarzane są przez nas zgodnie:

 • z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000)
 • z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1), zwanego w dalszej części rozporządzeniem RODO.

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą Ciebie, jako Usługobiorcę-Klienta identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Tobie naszych produktów, czy realizacji naszych usług, NIP. Użyte przez nas słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszego serwisu internetowego www.lapergoletta.pl jest dobrowolne, to Ty samodzielnie decydujesz, czy chcesz skorzystać z naszego serwisu oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem naszego serwisu www.lapergoletta.pl jest również dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. przygotowania wyceny – niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym jako Usługobiorca–Klient jesteś każdorazowo przez nas uprzednio informowany. Każdy, kto podał nam swoje dane, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu mamy przesłać dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jako Administrator przetwarzamy następujące dane osobowe Usługobiorców-Klientów:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy-Klienta (stronę internetową, z której Usługobiorca-Klient wchodzi na stronę Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu serwisu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP Usługobiorców-Klientów mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Twoje dane osobowe Usługobiorcy-Klienta naszego serwisu przetwarzane będą przez nas wyłącznie w celach:

 • publikacji dla Ciebie zamieszczonej na naszym serwisie treści,
 • nawiązania kontaktu Tobą: dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, czyli Usługobiorcą-Klientem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego www.lapergoletta.pl, na przykład z możliwością zawarcia umowy sprzedaży naszych usług i produktów, przygotowania dla Ciebie wyceny naszych produktów i usług, przesłania Ci katalogu ofertowego (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 a i b rozporządzenia RODO,
 • złożenia przez Ciebie zamówienia i realizacji przez nas Twojego zamówienia, czyli realizacji umowy sprzedaży naszych produktów bądź usług – (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1b rozporządzenia RODO,
 • doręczenia Ci, czyli Usługobiorcy-Klientowi zrealizowanego zamówienia przez naszą firmę – przekazanie firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Usługobiorcy-Klienta tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, numer telefonu, adresu zamieszkania/siedziby/dostawy – podstawa prawna art. 6 ust 1b rozporządzenia RODO,
 • wykonania przez nas świadczonych Tobie usług – (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1b rozporządzenia RODO,
 • w celach księgowych, tj. wystawienia faktury VAT poświadczającej wykonanie dla Ciebie umowy sprzedaży produktów i wykonania usług – podstawa prawna at. 6 ust 1 c rozporządzenia RODO,
 • w celu obsługi Twojej reklamacji – przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, nr zamówienia, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania/dostawy) – podstawa prawna art. 6 ust 1b rozporządzenia RODO.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu – podstawa prawna art. 6 ust 1 c i d rozporządzenia RODO,
 • prowadzenie badań i analiz naszego serwisu internetowego, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych – art. 6 ust 1f rozporządzenia RODO,
 • prowadzenie analiz statystycznych – podstawa prawna art. 6 ust 1f rozporządzenia RODO,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody (w tym uzyskanie zgody w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat zgody jej Rodziców lub opiekunów prawnych) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – podstawa prawna art. 6 ust 1a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • wyrażenia przez Ciebie chęci jako Usługobiorcy- Klienta na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji handlowej naszej firmy (imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1a rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Twoich wizyt w naszym serwisie np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – art. 6 ust 1a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • w celu przygotowania dla Ciebie spersonalizowanej oferty reklamowej z naszymi produktami i usługami ,uwzględniając Twoje preferencje w zakresie produktów i usług świadczonych przez naszą firmę (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP komputera) – art. 6 ust 1a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

Jeżeli nie ukończyłeś/ukończyłaś 16 lat, nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych zgodnie z prawem (art. 8 rozporządzenia RODO) w celach marketingowych – np. w celu otrzymywania od nas na Twoją pocztę e-mail informacji o naszych konkursach, akcjach promocyjnych, jeżeli wcześniej nie wyrazi nam na to zgody lub nie potwierdzi Twojej zgody osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską, czyli Twoja Mama lub Tato, albo Twój opiekun prawny, np. Babcia, Wychowawca. Jeżeli Twoi Rodzice lub opiekunowie prawni nie potwierdzą nam na nasz adres e-mail: biuro@lapergoletta.pl, że wyrażają taką zgodę, niestety nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji, do czasu pozyskania stosownych zgód.

PAMIĘTAJ!

Pragniemy Cię w szczególny sposób chronić, więc zadbajmy wspólnie o Twoje bezpieczeństwo w sieci wraz z Twoimi Rodzicami i Opiekunami prawnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres :

 • przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci Twojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIPu firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy, e-mail oraz numeru telefonu – przetwarzanych w celu realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
 • przez okres 6 lat— w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy, przetwarzanych w celach księgowych i podatkowych,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby/dostawy, numeru telefonu, poczty elektronicznej, przetwarzanych w celu doręczenia Ci, czyli Usługobiorcy-Klientowi zrealizowanego zamówienia przez naszą firmę,
 • do czasu cofnięcia zgody lub do osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 lat w odniesieniu do celu przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu Twojej poczty elektronicznej, w celu realizacji wyrażonej przez Ciebie zgody jako Usługobiorcy- Klienta na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji handlowej naszej firmy drogą elektroniczną,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych w postaci Twojego adres IP, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania naszego serwisu internetowego www.lapergoletta.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Twoich wizyt w naszym serwisie.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

UDOSTĘPNIANIE i BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Będąc administratorem danych osobowych, podejmujemy i stosujemy najlepsze środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się nasz serwis informacyjny, jest obsługiwany przez firmę Kei.pl (KEI.PL Sp. z o. o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, nr KRS: 0000127720, email: bok@kei.pl, tel. 12 262 62 00, fax 12 263 62 00., która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz wiąże się to wyłącznie z Google LLC, FB w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Jako administrator nie sprzedajemy, nie użyczamy, nie przekazujemy danych osobowych naszych Usługobiorców-Klientów innym osobom lub instytucjom, bez Twojej zgody, jako Usługobiorcy-Klienta, chyba że przetwarzane przez nas, jako Administratora, Twoje dane osobowe Usługobiorcy-Klienta serwisu będą mogły zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, lub też związane są z prowadzeniem przez nas prawnie uzasadnionym interesem gospodarczym naszej firmy, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych. W naszej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co związane jest z koniecznością przekazania danych osobowych. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator,
 • jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z serwisem internetowym (np. programiści, informatycy, podmioty administrujące i konserwujące system, firmy świadczące dla nas usługi w zakresie marketingu) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, lub przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia.

Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu jako przyszły Usługobiorca-Klient jesteś informowany o konieczności zaznajomienia się i akceptacji naszej polityki prywatności.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przepisów prawa polskiego:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych (na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie CSV. W ramach tego prawa możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie),
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania Twoich danych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio na adres siedziby naszej spółki, tj. FJ7 S.C. z siedzibą przy ul. Smyczkowej 17, 02-678 Warszawa na adres biuro@lapergoletta.pl
 • poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr z 2018, poz.1000).

Ciasteczka Cookies

Poznaj bliżej

Blog.

Świat pergolii
i zadaszeń tarasowych

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
WycenaWycena pergolePobierz Katalogbroszury pergole